นายกฤษฏิ์คำผา ชำนาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า

นายประสงค์ อาจวิชิต

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายภควัฒน์ ถาวงศ์กลาง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายอาคม เติมพงษ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุธิกา มงคลพันธ์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวกนกพิชญ์ พลมุข

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายเหรียญ บางสำรวจ

ตำแหน่ง นักปูนชั้น 4

นางงามเนื้อทอง เดชโมรา

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายธรรมรัตน์ สิงสง

ตำแหน่ง ครู คศ.1