ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านโคกสง่า ตั้งอยู่เลขที่ 91 ถนน หนองบัวแดง-บ้านโหล่น ตำบล หนองแวง อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36210 โทรศัพท์ 044-870-591 , 083-3662443 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโคกสง่าตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านโคกสง่า ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2520 โดย นายเชวง จันทร์สุวรรณ นายอำเภอหนองบัวแดง ตั้งอยู่บนที่ดินที่ชาวบ้านบริจาคจำนวน 8 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา (เป็นที่ราชพัสดุ) มีนักเรียนในเขตบริการจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 10 และบ้านท่าแจ้ง หมู่ที่ 15 มาเข้าเรียน สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา รับจ้าง ฐานะยากจน ปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียน คือ นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง

ภารกิจ

โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ระดับ คือ

( 1 ) ระดับก่อนประถมศึกษา ( 2 ) ระดับประถมศึกษา

โดยจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันทั้งบุคคลที่มีความบกพร่องและบุคคลที่มีความสามารถพิเศษและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากที่สุดจัดการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นสำคัญ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

การบริหารโดยให้มีระบบบริหาร จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูล นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ดังนี้

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

1

1

1

1

1

1

1

1

8

จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2554

อนุบาล 1

อนุบาล 2

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

รวม

ชาย

1

9

6

8

7

8

8

7

54

หญิง

3

9

4

3

5

3

5

9

45

รวม

4

18

10

11

12

11

13

16

95