บุคลากร
นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า

นายประสงค์  อาจวิชิต
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษนางสาวสุธิกา   มงคลพันธ์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายภควัฒน์   ถาวงศ์กลาง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษนางสาวกนกพิชญ์   พลมุข
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางงามเนื้อทอง  เดชโมรา
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
นายอาคม   เติมพงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายเหรียญ  บางสำรวจ
ตำแหน่ง นักปูนชั้น 4