ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป 

         โรงเรียนบ้านโคกสง่า   ตั้งอยู่เลขที่  91   ถนน   หนองบัวแดง-บ้านโหล่น ตำบล  หนองแวง   อำเภอ  หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ       

รหัสไปรษณีย์  36210  โทรศัพท์ 044-870-591  , 083-3662443  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1

ประวัติโรงเรียน

                 โรงเรียนบ้านโคกสง่าตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านโคกสง่า ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25  เดือนเมษายน  .. 2520  โดย  นายเชวง จันทร์สุวรรณ   นายอำเภอหนองบัวแดง  ตั้งอยู่บนที่ดินที่ชาวบ้านบริจาคจำนวน  8   ไร่  2   งาน  18  ตารางวา (เป็นที่ราชพัสดุ)  มีนักเรียนในเขตบริการจำนวน 2 หมู่บ้าน  คือ  บ้านโคกสง่า  หมู่ที่  10   และบ้านท่าแจ้ง  หมู่ที่  15  มาเข้าเรียน สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา  รับจ้าง   ฐานะยากจน   ปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียน  คือ  นายประสิทธิ์   ปักเขตานัง

        ภารกิจ

          โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ระดับ คือ

                ( 1 ) ระดับก่อนประถมศึกษา       ( 2 )  ระดับประถมศึกษา

          โดยจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันทั้งบุคคลที่มีความบกพร่องและบุคคลที่มีความสามารถพิเศษและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากที่สุดจัดการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นสำคัญ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

          การบริหารโดยให้มีระบบบริหาร จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก